Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Obrazek

Hrady a zámky nedaleko od PRAHY

Obrazek

 

 

HRAD OKOŘ           30 km od PRAHY

 

Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

První zmínky o hradu OKOŘI jsou zapsány v zemských deskách roku 1359,

  kdy jej obýval pražšský měšťan František Rokycanský.Předpokládá se ,

  že buď on nebo jeho otec Mikuláš, hrad založil.Velkou, pozdně gotickou 

  přestavbu , která byla zřejmě dokončena roku 1494 ,provedli až páni

  z Donína.Jednalo se zejména o úpravy ve prospěch obranyschopnosti

  hradu.Nejpozději v této době přibyl k obranémusystému hradu také ryb -

  ník,který hrad obklopil ze tří stran.

  Doba renesance přinesla změnu i do bydlení na českých hradech. Bořité z

  Martinic, jakožto nový majitelé , upravili hrad na pohodlnější renesanční

  zámek a jeho fasády nechali pokrýt sgrafity.Období třicetileté války hradu

  Okoři příliš neprospělo, a tak jeho nový majitel , kterým se stala jezuitská

  kolej sv. Klimenta na Starém Městě pražském, jej muselo pro své potřeby

  barokné upravit.Roku 1773 Josef II řád zrušil a od té doby se o hrad nikdo

  nestaral a ten zchátral.

 

Obrazek

 

 

 

 

 

  Až v roce 1920 přišel se záchranou Klub českých turistů.Úpravy a sanace

  za podpory obce, která je majitelem hradu od roku 1994 , probíhají doposud.

  Posledních 10 let se obci daří získávat na hrad  dotacei, která se ročně pohy -

  buje mezi 70 až 150 tisíci korun. Jedná se o finanční podporu na statické

  zajištění objektu. Na víc obec ze svého rozpočtu investuje každoročně do

  hradu okolo čtyř set tisíc korun , které vstupné rozhodně nepokryje.

  Otázku peněz pomáhá vylepšovat pořádání svatebních obřadů,čemuž

  dopomáhá vstřícnost matriky obecního úřadu Velké Přílepy a jeho zastupitel-

  stva.Okoř je sezoní hrad. Otevřeno je denně od června do září vždy mezi

  desátou až šestnáctou hodinou po celý týden , kromě ,, standardního"

  mužejního pondělí. Od dubna do května a od října do listopadu je hrad

  přístupný jen o víkendech nebo na přání po předcházející domluvě. Sezonu

  zakončuje první adventní víkend. V případě špatného počasíse z bezpečnost-

  ních důvodů neprovádí.

  Ještě jedno malé doporučení. Až si budete plánovat výlet na tento hrad,

  nechte si časovou rezervu, je zde krásná procházka i cyklistická projížďka.

  Text ,, Náš Region"

  

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRAD ČERVENÝ ÚJEZD       30 km od PRAHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

ObrazekObrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Soukromá stavba byla nazvána podle obce, ve které se nachází, 

                 tedy  Hrad Červený Újezd a vznikla v letech 2001 - 2002.

  Záměrem bylo postavit naším stylem  historizující objekt vycházející z tradič-

  ních řemeslných postupů a odpovídající nárokům současnosti.Stálá expozice

  zahrnuje na 4000 exponátů pocházejících z celé České republiky i sousedního

  Slovenska a ukazuje každodenní venkovský život v období od 17. do počátku

  20. století.Při prohlídce navštívíte dílny tradičních řemesel,kovář,mlynář,  

     pekař, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec,obytné světničky z růz-

  ných krajů, Podkrkonoší, CHodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko,

  CHebsko, vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími

  předměty lidové kultury.

  Dále uvidíte místnosti s ukázkami lidových nástrojů, výrobků a zařízení

  používaných v každodenním životě.Některé vystavené exponáty jsou

  zárověň prodejné. K muzeu patří také antik, kde kromě starých věcí

  můžete zakoupit vstupenky na prohlídku a různé upomínkové předměty.

  Nové interiéry vytvořili místní řemeslníci. Pokud rádi sníte a máte rádi

  historii,dobré jídlo a pití, přiďte se přesvědčit,jak se úmysl zdařil.

  Hrad je otevřen 365 dní v roce, od dubna do října od 9 do 18 hodin, od

  listopadu do března od 9 do 17 hodin.Za prohlídku hradu s průvodcem ,

  která zahrnuje návštěvu muzea, řemeslných dílen, kaple i rytířského

  sálu, zaplatí dospělí 120 a děti 60 korun.

 

Obrazek

 

  Skanzen

  Nedílnou součástí hradního komplexu jsou rozsáhlé zahrady a v nich

  umístěný areál venkovských staveb neboli skanzen. Stejně jako muzeum

  na hradě je ukázkou venkovského života dob minulých. Můžete si tu

  zblízka prohlédnout větrný mlýn, zvonici, špejchar, vinný sklíípek,salaš,

  milíř či starý dřevěný katr.Většina staveb má přístupné interiéry s ukázkou

  zařízení, nástrojů a techniky pro ně typické.

 

Obrazek

 

  Zahrada

  Při procházce zahradami se kromě romantického zážitku můžete dozvědět

  i něco nového o naší flóře. Je zde totiž vysazeno více jak 500 různých dřevin,

  rostlin a květin a ty méně známé jsou opatřeny cedulkami s popiskem.

  Bohaté zastoupení má v zahradách také fauna, tedy zvířátka. Na hladině 

  rybníka občas uvidíte kapří ploutev. V ohradách a ve výbězích se pasou 

  kozy a ovce, nechybí tu však ani krávy.

  Skanzen a zahrady jsou otevřeny denně po celý rok od 9 do 17 ( v zimních

  měsících do 16 hodin ).

  Text ,,Náš Region" 

 

Obrazek

 

Věděli jste , že nedaleko Prahy býval vodní hrad ?

Nevěříte ? Tak se vypravte do Jenštejna

  30 km od Prahy

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

Obrazek

Hrad Jenštejn, původně zvaný Jencenštejn a Jencštejn, na Müllerově mapě (r. 1720) Ieschtein, byl založen v první polovině 14. století Jenčíkem z Janovic, dvorským místosudím v l. 1336 – 1361, a z té doby pochází spodní část jeho věže. Vybudován a dostavěn však byl patrně až za Pavla z Vlašimě, notáře královské komory, který jej koupil kolem r. 1368; k tomu roku je také prvně jmenován Pavlem z Jenštejna a to je i první zmínka o Jenštejně.
 
Hrad byl vystavěn na skalnatém ostrohu v úzkém údolí potoka chobotu. Hradní půdorys tvořil nepravidelný lichoběžník, obrácený širší stranou ke vstupu. Byl to vodní hrad, chráněný z jižní strany rybníkem, z ostatních příkopem vytesaným ve skále, který byl napouštěn vodou z rybníka.
 
Obrazek
 
Dosud jsou zachovány zbytky brány, věže a v nepatrném rozsahu i obvodní zeď jednoho křídla mázhaus, velká síň, paláce na vnitřním nádvoří, které bylo asi v úrovni okolní roviny, kdežto obvodní hradby dosahovaly zvenku úpatím svých zdí až k hladině rybníka. V jihovýchodním rohu hradního areálu stojí válcová věž, obklopená navenek masivní plášťovou zdí, spadající do někdejšího příkopu. Směrem k severu na ni navazovalo podélné vstupní křídlo, takže její válcová část krytá zděnou helmou napohled vyrůstala z jeho hmoty a byla viditelná až nad jeho střechou. Původní vstup do věže byl pouze brankou ve výši 8,6 m nad nádvořím hradu po můstku z hradního paláce. Zdvižený můstek zapadl do mělkého obdélníkového výklenku ve věži. Z předsíňky za brankou byl přístup jednak do kaple, zaujímající celé toto patro věže, sklenuté křížovou klenbou a s malým polygonálním presbytářem v tloušťce zdi, jednak na šnekové schodiště zřízené rovněž v síle zdi, které spojovalo kapli s klenutým patrem pod ní a s místností v patře nad ní; ostatní podlaží věže byl patrně přístupná jen po žebřících.
 
Ačkoliv šlo o nevelký a málo důležitý hrad, jeví se v provedení stavby snaha docílit monumentálního vzhledu vytvořením větších optických celků i tím, že na válcové části věže je místy uplatněn typický prvek hradů a FALCí 12. století, bosované zdivo, které mělo i malému opevněnému sídlu dodat dojem nedobytné mohutnosti a síly.
    
Obrazek
 
 
Syn Pavla z Vlašimě arcibiskup Jan z Jenštejna užíval hradu jako oblíbeného sídla až do sporů s králem Václavem IV. Královi vlivní oblíbenci ochotně poskytovali záminky, jimiž provokovali arcibiskupa k prudkým odvetným opatřením, které měly za následek nové výbuchy králova hněvu. K nejbezohlednějším odpůrcům Jana z Jenštejna patřil králův podkomoří (od r. 1387) Zikmund Huler, který se asi r. 1390, neznámo jak, hradu Jenštejna zmocnil. Potom se majitelé hradu rychle střídali. R. 1402 a 1404 je jmenován Oldřich z Černčic jinak z Jenštejna, ale 1403 a 1404 i Ctibor z Jenštejna jinak z Libiše. V druhém desetiletí 15. století sídlila na Jenštejně pražská měšťanská rodina z Cách, z níž Jindřich se už r. 1418 nazýval rytířem, v třicátých letech měl Jenštejn Aleš Škopek z Dubé, kolem r. 1447 Jan z Liblic, r. 1465 Baltazar z Košíně, r. 1483 Vácalv Holec z Květnice. R. 1502 patřil Jenštejn Bohuslavovi Ojířovi z Očedělic a po něm jeho synu Janovi, r. 1521 jej odkázal Jan Zachariáš z Plotiště v dluhu nejvyššímu kancléři Království českého Ladislavovi ze Šternberka na Bechyni, ale už r. 1526 jej prodal Jan Litoborský z Chlumu Janovi Hrušovskému z Hrušova. Od jeho synů koupil Jenštejn r. 1539 Mikuláš Rendl z Úšavy, r. 1541 Hynek Krabice z Veitmile a hned následujícího roku Václav a Mikuláš Hrzánové z Harasova; při dělení hrzánského dědictví r. 1544 připadl Jenštejn Václavovi, který jej prodal r. 1560 Janu Dobřichovskému z Dobřichova. Další prodej r. 1568 Ladislavovi staršímu z Lobkovic nebyl zapsán do desk zemských, a když potom r. 1583 Dobřichovský zemřel, zabrala hrad, v té době nazývaný zámkem,
bez ohledu na
Lobkovicova práva pro dlužné pokuty Dobřichovského česká komora a připojila jej ke komornímu panství brandýskému.

 

 

 
Od té doby patrně hrad nebyl obýván a chátral, takže už po čtrnácti letech, r. 1597, oznamoval brandýský hejtman Kašpar z Milštejna komoře, že Jindřich Homut na Radonicích žádal „o starý krov s jinejm dřívím v pustém zámku jenštejnském“, ale dodával, že „nad týmž zámkem při věži ještě kus krovu cihelného…stojí“, a snad považoval tehdy ještě opravu budovy za možnou. Zřejmě k ní však nedošlo, protože zápis z r. 1608 označuje Jenštejn jako „zámek starý a zpustlý“ a podle brandýského urbáře a z r. 1651 „tvrz Jenštejn…bývala cihlami přikryta a v ní pokojův nemnoho. Stojí na skále, okolo ní příkop dosti hluboký vodou napuštěný, přes něj býval most dřevěný, a to již všechno zpustlo a tak zpustlé stojí“.

 

Obrazek

 
V minulém století a ještě na počátku tohoto století sloužila zřícenina za obydlí i hospodářské zařízení venkovské chudiny. Zříceného zdiva bylo použito jako stavebního materiálu k stavbě domků v prostorách hradu. Když stav horní části věže už ohrožoval sousední budovy, bylo po provedení archeologického průzkumu hradní torzo opraveno a tato významná historická památka r. 1977 zpřístupněna veřejnosti.
 
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Střední Čechy
Text uložen dne: 12.8.2005
Otevírací doba 2007
IV-X Čt,Pá,So,Ne 9-12 + 13-16 Vstupné dospělí 20,= (věž s rozhledem, expozice historie hradu)
 
Obrazek
 
Tyto památky jsou jen několik km od hradu Jenštejna
 
Zámek Ctěnice
Obrazek  2,6 km
 

 

 
 Zámek Ctěnice byl vybudován v polovině 16. století na místě původní tvrzi ze 14. století. Posledním soukromým majitelem byl vídeňský velkoobchodník a podnikatel Alexandr Schöller..
 
Obrazek
 
 
 
Arnoldinovský dům   Brandýs nad Labem - St. Boleslav

Obrazek  4,5 km

Arnoldinovský dům je dnes chráněnou kulturní památkou. Vznikl v 16. století a v následujících letech byl různě stavebně upravován. Název dostal podle Matyáše Arnoldina z Klorenšt..

Obrazek

 
 
 
Brandýská katovna Brandýs nad Labem - St.Boleslav

Obrazek  4,7 km

 
Oblastní Muzeum Praha - východ získalo Brandýskou katovnu v polovině 60. let 20.století, kdy byla ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu. v 90. letech bylo nutné provést celk..
 
Obrazek
 
 
Zámek v Brandýse nad  - Labem Stará Boleslav

Obrazek  4,9 km

Zámek v Brandýse nad Labem, sídlo císařů a králů, patří k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. Býval letním a loveckým zámkem panovníků a je pevně spjat s hlavním proudem č..
 
Obrazek
 
Románská bazilika sv. Václava  -  St. Boleslav

Obrazek 4,9 km

Národní kulturní památka přímo v centru Staré Boleslavi. Románská bazilika sv. Václava je postavená nad kryptou sv. Kosmy a Damiána. Je místem zavraždění a prvního hrobu
 
Obrazek
 
Staroboleslavská brána  Brandýs nad Labem - St. Boleslav

Obrazek  5,7 km

V bráně je umístěna stálá expozice "Obraz dějin v archeologických pramenech". Je pro Vás otevřena od 1. května do 30. října v sobotu, neděli a svátky 9 - 12 a 13 - 17 hodin...
Obrazek
 
 
CHrám  Nanebevzetí Panny Marie - St. Boleslav

Obrazek  5,9 km

 
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie je raně barokní stavba z let 1617-23. Vnitřní výzdoba je provedena ve slohu vrcholného baroka se sochami Matyáše Bernarda Brauna. Chrám je mí..
 
Obrazek
 
 
Zámek Jirny

Obrazek  6 km

Zámecký objekt najdeme západně od obce Jirny. O vzhledu původní tvrze a starého zámku se nedochovalo téměř nic. Zadlužený objekt koupil v dražbě Jan Koc z Dobrše a po jeho smrti ..
 
Obrazek
 
 
Proboštská jezera   Brandýs nad Labem - St. Boleslav

Obrazek  6 km

Proboštská jezera leží v rovinaté krajině Polabí, cca 1,5 km severně od Brandýsa nad Labem. Pláže jsou většinou písčité nebo štěrkopísčité a vstup do vody mírný, vhodný i pro dět..
                                              Obrazek
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 19. 2. 2022 12:04)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru